18 lutego 2020. imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
 
Urząd Gminy Ciepłowody
tel. +48 (74) 810-35-56
sekretariat@cieplowody.pl
Praca
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Informatyk

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Ciepłowody
ul. Kolejowa 3, 57 - 211 Ciepłowody

Nazwa stanowiska: informatyk

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,

3. co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku, gdy osoba posiada wykształcenie średnie,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. korzystanie z pełni praw publicznych,

6. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8. posiadanie wiedzy zawodowej odpowiadającej zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku informatyka,

9. doświadczenie i umiejętności w administrowaniu serwerami (sieciami Windows),

10. znajomość zagadnień z tematu e-administracji,

11. znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych,

12. nieposzlakowana opinia.

Oczekiwane predyspozycje kandydata:

·        odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,

·         umiejętność konstruowania wniosków i formułowania samodzielnych ocen.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     pełnienie roli Administratora Systemu Informatycznego oraz wykonywanie zadań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa informatycznego Urzędu oraz stosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony używanych w tym systemie,

2)     administrowanie i zarządzanie komputerami, siecią komputerową oraz urządzeniami peryferyjnymi,

3)     administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi,

4)     serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,

5)     utrzymywanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej obejmującej okablowanie budynku Urzędu Gminy oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci, utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN),

6)     usuwanie awarii sieci i urządzeń komputerowych w zakresie oprogramowania komputerowego,

7)     okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu – dokonywanie drobnych napraw,

8)     utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,

9)     wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

10)  zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,

11)  instruowanie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i zainstalowanego oprogramowania,

12)  wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją informacji na stronie internetowej Gminy Ciepłowody i w Biuletynie Informacji Publicznej,

13)  współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie analizy potrzeb zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

14)  realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów,

15)  wdrożenie i utrzymanie Infrastruktury Klucza publicznego, zarządzanie oprogramowaniem podpisów elektronicznych kwalifikowanych
i niekwalifikowanych,

16)  inicjowanie, koordynowanie i realizowanie zadań związanych z wdrażaniem i stosowaniem e-usług w Urzędzie Gminy,

17)  wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

18)  współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie realizacji obowiązków związanych z elektronicznym ogłaszaniem aktów prawnych w Elektronicznym Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i nadzór nad realizacją tego zadania,

19)  realizacja zadań związanych ze składem, łamaniem i przygotowaniem
do druku Informatora Gminnego Gminy Ciepłowody,

20)  bieżąca kontrola stanu zasobów dyskowych serwera, stacji roboczych,

21)  kontrola antywirusowa serwera sieci, komputerów,

22)  kontrola zainstalowanych programów pod względem posiadanej licencji,

23)  prowadzenie ewidencji systemów, programów użytkowych i licencji oraz nadzorowanie legalności stosowanego oprogramowania komputerowego,

24)  instalowanie nowych wersji programów,

25)  prowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

26)  bieżąca współpraca z użytkownikami,

27)  kontrola stanu technicznego drukarek, skanerów, urządzeń komunikacyjnych (routery, modemy itp.),

28)  comiesięczna archiwizacja wskazanych danych na płyty CD, DVD,

29)  tworzenie kopii zapasowych danych wg obowiązujących przepisów,

30)  nadzór nad działaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz osprzętu
do składania podpisów elektronicznych,

31)  obsługa informatyczna wyborów do Sejmu i Senatu, do samorządu, Prezydenckich, Parlamentu Europejskiego, rad sołeckich, referendum itd.

32)  nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,

33)  podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń
w systemie ochrony danych osobowych,

34)  nadzór nad rejestracją zbiorów danych w GIODO,

35)  organizowanie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,

36)  monitorowanie zmian w przepisach prawnych oraz zaleceń i interpretacji GIODO w zakresie ochrony danych osobowych i wprowadzanie ich
w Urzędzie,

37)  opracowanie stosownych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie,

38)  wykonywanie innych działań z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku informatyka:

1.        stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze Urzędu Gminy, wymaga przemieszczania się pomiędzy referatami,

2.        brak przystosowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku,

3.        stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, drukarkę, skaner, aparat telefoniczny, fax,

4.        realizacja zadań na stanowisku pracy wymaga obsługi kserokopiarki.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne:

1.        oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2.        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy Ciepłowody),

3.        życiorys - curriculum vitae,

4.        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

5.        kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6.        kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

7.        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9.        zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku informatyka,

10.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

Kandydaci mogą dodatkowo złożyć:

1.    list motywacyjny,

2.    referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ciepłowody, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 r. (włącznie), do godz. 1200.
  2. W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.
  3. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Nabór na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Ciepłowody".
  4. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Ciepłowody, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciepłowody:

www.cieplowody.pl

http://cieplowody.bip.gmina.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciepłowody.

                                                                 

            Wójt Gminy Ciepłowody                  

                                                                                        Jan Bajtek       

Ciepłowody, dnia 28.02.2012 r.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA